A veszélyes áruk közúti szállításához szükséges okmányok

A veszélyes áruk szállításához az általános okmányokon kívül további áruokmányok, járműokmányok és személyi okmányok is szükségesek, melyeknek veszélyhelyzet kialakulásakor pontos információkat kell szolgáltatniuk a szükségintézkedések megítéléséhez. A forgalmi engedélyt és a járművezetői engedélyt (jogosítvány) a járművezetőnek mindig magával kell vinni. A veszélyes áruk közúti szállításához szükséges legfontosabb okmányok:

-       fuvarokmány,

-       felelős nyilatkozat, multimodális szállításokhoz ajánlott kísérőokmány részeként és konténer megrakási tanúsítvány tengeri szállításokhoz kapcsolódóan,

-       írásbeli utasítás,

-       jármű-jóváhagyási igazolás,

-       ADR oktatási bizonyítvány és

-       egyéb, különleges kísérő okmányok (pl. tisztítási bizonylat - ECD, kombinált szállításhoz szükséges nyilatkozatok, az illetékes hatóság engedélye a szállítási feltételekkel, vagy az illetékes hatóság jóváhagyása, engedély veszélyes hulladékokhoz, szállítási engedély radioaktív anyagokhoz).

Fuvarokmánynak minősülhet a:

-       fuvarlevél (pl. CMR fuvarlevél),

-       szállítólevél,

-       rakományjegyzék,

-       multimodális szállításokhoz ajánlott kísérőokmány,

-       belföldi menetlevél,

-       számla,

-       hulladékkísérő (pl. „SZ") jegy is.

Felelős nyilatkozat

A nyilatkozat szövege:

„Kijelentem, hogy ezen küldemény tartalma teljes egészében és pontosan leírásra került az alábbiakban megadott helyes szállítási megnevezéssel, helyesen van besorolva, csomagolva, megjelölve, bárcával és nagybárcával ellátva, és a vonatkozó nemzetközi előírások szerint minden tekintetben szállításra alkalmas állapotban van."

Ezzel a nyilatkozattal a feladó arról nyilatkozik, hogy az áru az ADR előírásai értelmében közúton szállítható, a küldemény állapota és minősége, valamint a csomagolása és bárcázása megfelel az ADR-előírásoknak, emellett különböző veszélyes áruk egybecsomagolása esetén az egybecsomagolás nem tilos. A nyilatkozatot kizárólag szakképzett személy írhatja alá. Megjegyzendő, hogy a feladó teljes mértékben felelős a fentiekért, a felelős nyilatkozat nélkül is.

Konténer megrakási tanúsítvány

Ha egy veszélyes áruval rakott nagykonténert kell szállítani közúton úgy, hogy a konténert tengeri úton is továbbítják, akkor konténer megrakási tanúsítvány is szükséges a szállításhoz. Aki a konténer megrakási tanúsítványt aláírja, az felel a konténeren elhelyezett áruért, illetve annak rögzítéséért is. Továbbá biztosítja, hogy:

-       az egység tiszta, száraz és alkalmas volt az áru befogadására,

-       az elkülönítésre (együvé rakásra) vonatkozó előírásokat betartották a tengeri szabályozás szerint,

-       minden küldeménydarabot szemrevételeztek és csak ép, sérülésmentes, kívülről tiszta árut raktak be,

-       a hordókat állítva rakták be, illetve megfelelően történt a rakodás, az áru elhelyezése és rögzítése megfelelő,

-       az ömlesztett rakomány egyenletesen lett elterítve, és az egység súlypontilag megfelelő,

-       a berakásra került küldeménydarabok feliratozása és bárcázása, nagybárcázása megfelelő,

-       ha hűtési célokra szárazjeget vagy egyéb hűtőszert alkalmaznak, az előírt figyelmeztető feliratokat elhelyezték.

Írásbeli utasítás

A szállítás során esetlegesen bekövetkező mindenféle vészhelyzettel (baleset, rendkívüli esemény) kapcsolatos teendőkre a gépjárművezetőnek írásbeli utasítást kell adni, amennyiben veszélyt jelző táblával megjelölésre kötelezett veszélyes árut fog szállítani (I. melléklet). Az írásbeli utasítást mindig a vezetőfülkében, jól látható helyen (például a szélvédő mögött) kell a szállítás során tartani.

Az írásbeli utasításnak a közúti szállításhoz a következőket kell tartalmaznia:

-       az áru megnevezését az ADR (vagy RID) osztályát, UN számát (esetleg csomagolási

-       csoport és osztályozási kód),

-       célszerű tartalmaznia a veszélyt jelző számot, amennyiben van,

-       a rakomány tulajdonságait,

-       a veszélyeket,

-       az alkalmazandó védőfelszereléseket,

-       a járművezető által végrehajtandó általános és különleges tennivalókat szivárgás, ömlés, szóródás esetén, (tűz esetén),

-       személyi sérülés esetén a szükséges eszközök illetve felszerelések felsorolásával,

-       a feladó kiegészítő információit,

-       a feladó nevét és címét.

Jármű jóváhagyási igazolás

Az igazolás a szállító járműre vonatkozik, ezért az okmánnyal kapcsolatos hiányosságokért elsősorban a jármű tulajdonosát, illetve üzemben tartóját terheli a felelősség. Vannak olyan veszélyes áruk, illetve szállítási módok, amelyek lebonyolítása speciális járműveket igényel.

Jármű jóváhagyási igazolás akkor szükséges, ha:

-       tartányos szállítási módban (1000 l-nél nagyobb befogadóképességű rögzített tartány, leszerelhető tartány, 1000 l-nél nagyobb össz-befogadóképességű battériás jármű, illetve 3000 l-nél nagyobb befogadóképességű tankkonténer, mobil tartány, MEG- konténer / többelemes-gázkonténer) szállítják az árut;

-       az 1. osztály (Robbanóanyagok és tárgyak) áruinak szállítása speciális robbanóanyag-szállító (ún. EX/II. és EX/III. típusú) járművel történik.

ADR oktatási bizonyítvány

Veszélyes árut csak az a gépjárművezető szállíthat, aki ismeri a szállításra vonatkozó szabályokat, főként a szállított áru veszélyeit, jelölési szempontjait, a biztonsági és kármegelőzési teendőket, az elsődleges kárelhárítási intézkedéseket.

Kombinált szállításokhoz szükséges nyilatkozatok

A fuvarokmány (CMR fuvarlevél) mellé csatolni kell például a „DANGEROUS GOODS NOTE"-t, amely a „hajózás" nyelvén van kitöltve, szükséges még a „CONTAINER", vagy „PACKING", vagy „VEHICLE" tanúsítvány is. Erre azért van szükség, mert a hajó személyzete nem feltétlenül tudja azonosítani a veszélyes árut a közúti osztálybesorolás alapján, illetve a tengeri szállításokhoz egyéb információkra is szükség van.

Engedély veszélyes hulladékokhoz

A veszélyes hulladékokra vonatkozó nemzetközi előírások (Basel-i Egyezmény) értelmében, ami veszélyes hulladéknak minősül nem biztos, hogy veszélyes áru az ADR szerint is. A veszélyes hulladékokra vonatkozó ADR előírások értelmében azonban azok a veszélyes hulladékok, amelyek nem minősülnek veszélyes árunak, veszélyes áruként szállíthatók.