Kereskedelempolitikai alapelvek a GATT-ban

A Szerződő Felek együttműködésük során céljuknak tekintették, hogy a külkereskedelmükben a következő alapelvek érvényesüljenek: legnagyobb kedvezmény, nemzeti elbánás, viszonosság, transzparencia és a konzultáció elve. Egyedül a vám legyen a kereskedelempolitikában általános és tartós jelleggel alkalmazható eszköz, ugyanakkor csökkenjen a vámok színvonala. Szűnjön meg a nem tarifális eszközök általános és tartós jelleggel történő alkalmazása és szelektív, ideiglenes jelleggel történő felhasználásukra csak az Egyezmény szerinti feltételek mellett kerülhessen sor.

Legnagyobb kedvezmény elve

Alapvető célja a diszkriminációmentes kereskedelem, melynek lényege, hogy a szerződő felek egymásnak megadnak minden olyan kedvezményt, amelyet harmadik országokkal kötött szerződésekben megadtak, vagy meg fognak adni. A hazai piacon a külföldi szerződő partnereket egymással egyenlővé teszi, ezzel biztosítva a diszkriminációmentességet. Sem különleges kedvezményeket nem ad, sem különleges előnyöket nem biztosít. Az elv alkalmazása a nemzetközi piacon tisztességes helyzetet teremt. Azonos feltételeket nyújt. Biztosítja a piacokért folytatott tisztességes piaci harcot az országok között. Két- vagy többoldalú kereskedelmi vagy állami szerződésben jelenik meg. Szuverén államként kereskednek egymással és ebben rögzítik a legnagyobb kedvezmény elvét. GATT országokra vonatkozik.

A legnagyobb kedvezmény elve klasszikus elv, már 1947 előtt is alkalmazták egymás között az országok. Az elv alkalmazása során meg kell említeni, hogy különböző kivételek érvényesíthetők az országok kereskedelmének védelme érdekében.

Nemzeti elbánás elve

A szerződő fél állampolgárait és jogi személyeit a hazai állampolgárokkal és jogi személyekkel azonos elbírálás alá vonja. Így adott kérdésben a külföldieket a hazaiakkal azonos jogok illetik meg, de azonos kötelezettségei is vannak. Bármilyen kérdés rendezésére alkalmas.

Viszonosság elve

A nemzetközi kereskedelemben részt vevő szuverén államoknak azt a törekvését fejezi ki, hogy a partnereikkel folytatott kereskedelmet szabályozó szerződésekben az általuk nyújtott koncessziókért cserébe azonos vagy hasonló engedményeket biztosítsanak számukra. Így az országok jogot formálnak arra is, hogy valamilyen módon elégtételt kapjanak a másik fél intézkedései által okozott károkért, hátrányokért. E szerződésben a viszonosság elvének volt egy jogi formával kifejezett rendeltetése. Ez tartalmazta, hogy a szerződő felek kölcsönösen megadják egymásnak a legnagyobb kedvezményes bánásmódot, vagyis nem részesítik hátrányosabb elbánásban partnerüket, mint a harmadik országok áruit. Másik vonatkozásban a viszonosság elve konkrét anyagi formában jelenik meg. A két szerződő ország az érdekek kölcsönös figyelembe vételével adott és kapott közvetlenül vámengedményeket.

Transzparencia elve

A transzparencia, más szóval nyilvánosság elvének a lényege, hogy a GATT tagállamok az általuk hozott intézkedéseket mindenki számára elérhetővé teszik.

Konzultáció elve

A GATT-hoz csatlakozott országok kereskedelmi konfliktusaikat nem vámháborúkkal, retorziók alkalmazásával, hanem tárgyalások útján kívánják megoldani. Alkalmazása nem csak jog, hanem kötelesség az érintett ország számára. A globális kereskedelmi problémák megoldásának alapvető módja a tárgyalás kell, hogy legyen, minden egyéb megoldás csak ezután jöhet szóba.