Veszélyes áruk

Napjainkban rendkívül nagy mennyiségű vegyi anyag vesz körül bennünket, amelyek lehetnek környezetkárosítóak, egészségkárosítóak, tűz- és robbanásveszélyesek; sőt egy-egy anyagban több tulajdonság is kombinálódhat. Az anyagok csomagolásának kell a tárolás, a szállítás és a fogyasztó általi felhasználás során védelmet jelentenie, a fogyasztó és a környezet vonatkozásában egyaránt. A veszélyes áruk növekvő szállítási igénye miatt a kockázat egyre nagyobb.

A fuvarozó kötelessége, hogy a lehető legnagyobb felkészültséggel, a csúcsszínvonalon álló szabályozások szellemében a veszélyes áruk szállítási kockázatát elviselhetővé tegye mindenki számára. A veszélyhelyzet, illetve a „baj" megelőzése érdekében minden ismeretlen, nem tisztázott eredetű vagy egyértelműen nem azonosítható veszélyes árut erősen mérgezőnek, valamint tűz- és robbanásveszélyesnek kell tekinteni mindaddig, amíg elismert szakértő nem azonosítja.

Veszélyes áruk azok az anyagok, melyek - tulajdonságaik és környezeti változásokra való reagálásuk miatt - fokozott veszélyt rejtenek magukban. A veszély, illetve a keletkező kár kiterjedhet személyekre, raktári eszközökre, járművekre, továbbá a távolabbi környezetre is. Bizonyos veszélyes áruk hatása időben elhúzódó (radioaktív anyagok), másoké tovagyűrűző (pl. fertőző anyagok) lehet.

A veszélyes áruk tipikus tulajdonságai:

-        tűz- és robbanásveszély; az életet és az anyagi javakat közvetlenül veszélyezteti; ahol éghető anyag van, ott a tűzveszély folyamatosan fennáll,

-        egészségkárosító (mérgező, maró) hatás; - az emberi szervezetbe belégzés, lenyelés, testfelszínnel való érintkezés útján kerülhet az anyag, s így okozhat mérgezést, marást, irritációt, allergiás reakciót valamint bódító hatást.

Az ártalmak rendszerint nem külön-külön, hanem együttesen jelentkeznek. A több, egyidejűleg fellépő ártalom között különbséget kell tenni, emiatt megkülönböztetünk fő- és járulékos veszélyt.

-        Környezetszennyező hatás: a veszélyes anyagok a szabadba jutva közvetlen a környezetük mellett is (pl. a felszín alatti vizek szennyeződésével) a szabaddá válás helyétől nagyobb távolságokban szennyezhetik a környezetet, károsíthatják az ember egészségét.

A veszélyes áruk olyan anyagok, tárgyak, hulladékok, melyek közúti szállítását az ADR tiltja, vagy csak bizonyos feltételekkel engedi meg, vagy amit a nemzetközi szabályozás tilt.

A veszélyes áruk szállítását tekintve a legfontosabb szervezet az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsa (ECOSOC). A szabályozások - általában - a következő részterületeket vonatkoznak: a veszélyes áruk azonosítása, kódolása, a csomagolási előírások és jelöléseik, az árukezelési előírások, a követelmények a szállítóeszközzel szemben, a speciális jelölések a küldeményen és a szállítóeszközön, a feladó felelősségi körébe utalt okmányok, a fuvarozó felelősségi körébe utalt okmányok, a plusz felelősség a „normál" fuvarozáshoz viszonyítva, az ellenőrzés, esetleg útvonal kijelölés.

A témához kapcsolódó néhány fontos kifejezés magyarázata:

Berakó: (a fogalmat 2011. évben pontosították) az a vállalkozás, amelyik a küldeménydarabos veszélyes árut, kiskonténert vagy mobil tartányt a járműre, a járműbe vagy konténerbe berakja vagy a konténert, ömlesztettáru-konténert, MEG-konténert, tankkonténert vagy mobil tartányt a járműre rakja.

A csomagolási csoport: csomagolás céljából egyes áruk a veszélyességük mértéke szerint rendelhetők hozzá, a csoportok nagyon veszélyes, közepesen veszélyes, kevésbé veszélyes áruk.

Együvé rakási tilalom: különböző veszélyes árut tartalmazó, veszélyességi bárcával ellátott áruk egy járműben, illetve konténerben történő együttes szállítására vonatkozó ADR előírások.

Feladó: (vállalkozás), amely a veszélyes árut a saját nevében vagy harmadik fél megbízásából felad. Fuvarozási szerződés esetén, a feladó a fuvarozási szerződés szerinti feladót jelenti.

GHS (Globally Harmonized System): a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszere.

IBC (Intermediate Bulk Container): olyan minősített, legfeljebb 3000 l (egyes esetekben legfeljebb 1500 l) űrtartalmú nagyméretű csomagolóeszköz, amely megfelel az ADR 6. része vonatkozó előírásainak.

Kemler-szám (veszélyt jelző szám): a számmal ellátott veszélyt jelző táblák felső részében szereplő, az ADR által meghatározott számkombináció, amely a veszély jellegére utal.

Kirakó (a fogalmat 2011. évben definiálták): az a vállalkozás, amelyik:

-       a konténert, ömlesztett áru-konténert, MEG-konténert, tankkonténert vagy mobil tartányt a járműről lerakja; vagy

-       a küldeménydarabos veszélyes árut, kiskonténert vagy mobil tartányt a járműről lerakja, a járműből vagy konténerből kirakja; vagy

-       a veszélyes árut tartányból (tartányjárműből, leszerelhető tartányból, mobil tartányból vagy tankkonténerből), battériás járműből, MEMU-ból vagy MEG-konténerből lefejti, illetve az ömlesztett veszélyes árut a járműből, nagykonténerből, kiskonténerből vagy ömlesztettáru-konténerből kirakja;

MEMU: robbanóanyag előállító mobil egység: olyan egység (vagy olyan egységgel felszerelt jármű, amely arra szolgál, hogy nem robbanóanyagok közé tartozó veszélyes árukból robbanóanyagot állítsanak vele elő, és azt közvetlenül a felhasználás helyére (a robbantólyukba) juttassák.

MEG-konténer: többelemes gázkonténer, olyan szállítóeszköz, amelynek egymással gyűjtőcsővel összekötött és vázra szerelt elemei vannak.

A küldeménydarab a becsomagolási művelet végterméke, amely a feladásra kész állapotban van. A csomagolóeszközből, IBC-ből vagy nagycsomagolásból és tartalmából áll. A fogalom kiterjed a gázok szállítására használt tartályokra, valamint az olyan tárgyakra is, amelyeket méretük, tömegük vagy kialakításuk folytán, csomagolás nélkül vagy rekeszekben, csúszótalpon, kosárban, stb. szállítanak.

A minősített (UN) csomagolás olyan legfeljebb 450 l űrtartalmú csomagolóeszköz, amely megfelel az ADR 6. része vonatkozó előírásainak.

A nagycsomagolás (LP, minősített) olyan 400 kg nettó tömeget/450 l-t meghaladó, de legfeljebb 3000 l űrtartalmú csomagolóeszköz, amelyeknél a belső csomagolások vagy tárgyak külső csomagolásban vannak elhelyezve, és megfelelnek az ADR 6. része vonatkozó előírásainak.

Osztályba sorolás: a veszélyes áru ADR szerinti nyilvántartása az UN szám, a helyes szállítási megnevezés, a veszélyességi bárca azonosítók, esetleg az osztály, és ha van, a csomagolási csoport megadásával együtt.

Ömlesztett szállítás: csomagolatlan szilárd anyagok és tárgyak szállítása járműveken (nyitott, ponyvás, fedett) vagy konténerekben.

Összeférhetőségi csoport: az 1. osztályba tartozó különböző robbanóanyagok és tárgyak együvé rakását szabályozó nagybetű (A-tól S-ig).

R (Risk)-mondatok: a veszélyes anyagok veszélyeire / kockázataira utaló mondatok (pl. R 1: Hő hatására robbanhat).

S (Safety)-mondatok: a veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló mondatok (pl. S 4: Lakóterülettől távol tartandó).

A tankkonténer általában 450 l-nél nagyobb űrtartalmú, veszélyes áruk szállítására alkalmas eszköz, amely megfelel az ADR 6. rész vonatkozó előírásainak.

A tartály általában 1000 l-nél kisebb űrtartalmú egyedi vizsgálatokhoz kötött veszélyes áruk (folyadékok) szállítására alkalmas csomagolóeszköz, amely megfelel az ADR 6. rész vonatkozó előírásainak. A gázok szállításához használt különböző tartályfajták űrtartalma ettől eltérő lehet.

Tartányjármű: Folyadékok, gázok, porszerű vagy szemcsés anyagok szállítására használt, rögzített tartánnyal felszerelt jármű.

Az UN-szám anyagazonosító (ENSZ) szám. A számmal ellátott veszélyt jelző táblák alsó részében szerepel és/vagy a helyes szállítási megnevezés része.  A veszélyes árut tartalmazó küldemény-darabokon is szerepelnie kell. Négyjegyű, és ha ezernél kisebb, akkor nullával kezdődik.

A veszélyességi bárcák: általában 10x10 cm-es (járművek, konténerek és tartányok esetén legalább 25x25 cm-es), csúcsára állított négyzet alakú jelkép, veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabok vagy szállítóeszközök, járművek megjelölésére. A legalább 25x25 cm-es bárcákat nagybárcáknak nevezik.

A veszélyt jelző tábla: általában 30x40 cm-es (tolerancia +/- 10%), narancssárga színű, fényvisszaverő tábla a veszélyes árut szállító járművek megjelölésére.

X kódolású minősített csomagolóeszköz: a nagyon veszélyes áruknak megfelelő csomagolás (I. csomagolási csoport)

Y kódolású minősített csomagolóeszköz: a közepesen veszélyes áruknak megfelelő csomagolás (II. csomagolási csoport)

Z kódolású minősített csomagolóeszköz: a kevésbé veszélyes áruknak megfelelő csomagolás (III. csomagolási csoport)

A veszélyes hulladék az ADR szerint olyan anyagok, oldatok, keverékek és tárgyak, amelyeket általában közvetlenül nem lehet felhasználni, de amelyeket újrahasznosítási eljárás, lerakóhelyen való tárolás, égetéssel vagy más módon való ártalmatlanítás céljából kell szállítani. A hulladékjog alapján más meghatározásokkal is lehet találkozni.