A tervezett feladatok

1. Részfeladat: Tantervfejlesztés Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc szakon és Természetvédelmi mérnöki BSc szakon

Képesítési követelmények áttekintése. Mintatantervek, tantárgyi programok áttekintése, egységesítése, fejlesztése. Tantárgyi tematikák kidolgozása. MSc szint részletes akkreditációs anyagának, valamint tantervének kidolgozása.

2. Részfeladat: Átjárhatóság

A feladatterv keretében a szakokhoz kapcsolódó posztszekunderi programok (hulladékgazdálkodási technológus (HT), gyógy-és fűszernövénytermesztő és feldolgozó technológus (GYFT)) felmérését végezzük el. A felmérés alapján a konzorciumi tagok kidolgozzák a BSc szakokhoz kapcsolódó, az új OKJ szerinti posztszekunderi szakok akkreditációs anyagát, az új OKJ kompatibilis szakmai és képzési programokat (HT, GYFT). A környezetgazdálkodási agrármérnöki és a természetvédelmi mérnöki BSc alapszakok közötti átjárhatóság biztosítása.

A bolognai rendszerben fontos az egyes BSc szakok átjárhatóságának a biztosítása. Ehhez a feladatterv keretében áttekintjük és értékeljük az agrár képzési területbe tartozó BSc szakok tanterveit, különös figyelemmel környezetgazdálkodási és természetvédelmi képzési ág BSc szakjaira, és szükség esetén javaslatokat dolgozunk ki elsősorban az első két félévet érintő egységesítésre.

3. részfeladat: Egységes tananyag, tankönyvek fejlesztése

Feladatok:

Összes tervezett tankönyv szám 14 db.

A környezetgazdálkodási agrármérnöki képzés és a természetvédelmi mérnöki képzés által egyaránt használható két darab tankönyv, valamint szakonként 6-6 darab szakspecifikus tankönyv megírására kerül sor.

Tervezett tankönyvek:

Szakspecifikus tankönyvek:

Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc alapszak (6 db)

 • Vízszennyezés- szennyvízkezelés (szennyvizek csoportosítása, szennyvizek tisztítása)
 • Talajremediáció (talajszennyeződések lehetséges megszüntetésének kivitelezési módszerei)
 • Precíziós mezőgazdaság
 • Környezetállapot értékelés (környezeti indikátorok, monitoring, környezeti hatásvizsgálat, adatfeldolgozás)
 • Általános környezetgazdálkodás (környezeti elemek védelme, mezőgazdaság és környezet)
 • Környezetmenedzsment (környezetmenedzsment eszközök, KIR, EMAS, környezeti teljesítményértékelés, indikátorok, ökocimke, hatásvizsgálat)

Természetvédelmi mérnöki BSc alapszak: (6 db)

 • Magyarország természetföldrajza
 • Gerinctelen állatok rendszertana és védelme
 • Gerinces állatok rendszertana és védelme
 • Természetvédelmi növénytan
 • Természetvédelmi jog
 • Erdő- és vadgazdálkodás

Szakok által közösen használt tankönyvek

 • Talajtan és talajökológia
 • Állattani ismeretek

A tankönyvek szerkesztése során általában 1-5 szerzővel számoltunk. A tankönyvek megírásában a munkaterv szerinti intézmények vesznek részt. A tankönyvek tervezett terjedelme 8-12 ív/ kötet.

4. Részfeladat: E-learning

Az e-learning képzési módszer szinergikusan egyesíti magában a távoktatást és az informatikai technológiát, kihasználva mindkettő előnyeit. Internet és intranet hálózaton szervezett és lebonyolított oktatás, ahol az oktató, a hallgató és az oktatásszervező közös kommunikációs eszköze a számítógép. Interaktívan ötvöződik az oktató által koordinált oktatás és a tanuló saját irama szerint végzett tanulás, helytől és időtől függetlenül.

Oktatási programunk célcsoportja a környezetgazdálkodási agrármérnöki, valamint a természetvédelmi mérnöki BSc szakokon tanuló hallgatók, akiknek felkészültsége és az elektronikus üzletvitel kihívásaira adott válasza döntően befolyásolhatja az ország jövőbeni környezetgazdálkodását, környezetvédelmi politikájának alakulását. Közvetett célcsoport továbbá azon hátrányos helyzetű tanulók bevonása a képzési programba, akik helyzetük folytán nem lennének képesek a nappali BSc képzés elvégzésére, illetve közvetett, addicionális információk, háttéranyagok biztosítása a nappali képzésben résztvevő hallgatók számára. Számukra az Interneten keresztül elérhető, interaktív képzés jelenti az egyetlen lehetőséget.

Célunk az e-learning képzés megalapozása céljából a két BSc szak egyes tantárgyaihoz kapcsolódóan e-learning tananyagok fejlesztése, azok tesztelése a gyakorlati oktatási tevékenység során.

Az e-learning képzéseket a résztvevők az Interneten keresztül végzik. A modern távoktatási, pedagógiai, valamint piaci igényeknek megfelelő tananyag moduláris felépítésű, a modulok egy része hierarchikusan kapcsolódik egymáshoz, míg másik része paralel tanulható. A tanegységek a szöveges részek mellett multimédiás kiegészítésekből, illetve interaktív (a hallgató aktív közreműködését igénylő) fejezetekből állnak. Ugyancsak fontos megemlítenünk, hogy a mai elvárásoknak eleget tevő elektronikus távoktatási tananyagok számos gyakorlati példával, esettanulmányokkal bővítettek, elősegítve ezzel az elsajátított elmélet átültetését a gyakorlatba.

5. Részfeladat: Könyvtárfejlesztés, szoftverbeszerzés

A feladatterv keretében a környezetgazdálkodási agrármérnöki és a természetvédelmi mérnöki BSc alapszakokhoz szükséges szakkönyvek, szakirányú szoftverek, multimédiás anyagok beszerzése és az oktatásba történő bevezetése valósul meg.

6. Részfeladat: Oktatási infrastruktúra fejlesztése

A feladatterv keretében a környezetgazdálkodási agrármérnöki és a természetvédelmi mérnöki BSc alapszakokhoz a képzés igényeit kielégítő korszerű szaklaborok, előadók és terepgyakorlati háttér kialakítása a meglévő eszközállomány fejlesztésével, új eszközök beszerzésével.

7. Részfeladat: Kompetenciák tartalmi értékelése és fejlesztése

A szakokhoz szükséges kompetenciák felmérése, értékelése és visszajelzése. A hulladékgazdálkodási technológus és gyógy- és fűszernövény termesztő és feldolgozó technológus felsőfokú szakképzési programok, valamint a környezetgazdálkodási agrármérnöki és a természetvédelmi mérnöki BSc alapszakok kompetenciáinak értékelése és továbbfejlesztése.

8. Részfeladat: Minőségirányítás

A részfeladat keretében cél a képzési programok minőségirányítási rendszerének kidolgozása.

9. A projekt eredményeinek terjesztése

A feladatterv keretében a környezetgazdálkodási agrármérnöki, valamint a természetvédelmi mérnöki BSc alapszakokhoz szükséges a pályázatban megjelölt előző feladatok eredményeinek bemutatása. Ennek a feladatrésznek kiemelt szerepe van abban, hogy a leendő munkaadók folyamatosan megismerjék az oktatási fejlesztések eredményeit, illetve a konzorcium felsőoktatási intézményei visszaigazolást kapjanak a fejlesztési célok megvalósulásának helyességéről.

10. Részfeladat: Honlapkészítés

A részfeladat keretében cél a HEFOP program információ technológiai hátterének elkészítése, az eredményeket bemutató honlap megalkotása és üzemeltetése.